Schrijven van een voorzitter tijdens coronacrisis (update 9 mei 2020))

Voor alle leden, vrijwilligers en vrienden van v.v. Holthees-Smakt,

Door de coronacrisis zijn we nog steeds genoodzaakt om via social media jullie op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen v.v. Holthees-Smakt. Vandaar dat ik me wederom op deze manier tot jullie richt.

Afstand houden is nog steeds het parool, om de crisis het hoofd te bieden.

Zoals jullie inmiddels ook vernomen hebben, mogen we vanaf volgende week weer de trainingen hervatten, met in achtneming van de maatregelen zoals aangegeven in het protocol van het RIVM.

Hiervan kan niet afgeweken worden.

Eerder deze week, nadat de nieuwste versoepelingen waren afgekondigd, heb ik mij helaas mee laten slepen in de euforie. Via de leiders-app heb ik aangegeven dat er wat mij betreft weer getraind kan worden. Dit was echter wat te snel door de bocht. We hebben een schrijven van de gemeente Boxmeer gekregen, waarin zij duidelijkheid geven omtrent de mogelijkheden, maar ook over de verantwoordelijkheden.

Gemeente Boxmeer:
Diverse buitensportaccommodaties stellen hun accommodatie beschikbaar voor sportverenigingen die in normale tijden binnen sporten. Heel fijn dat hier samen in opgetrokken kan worden en dat er zoveel jeugd al kan starten met sporten en bewegen. Maak samen goede afspraken over het gebruik van de velden.

Het is inmiddels heel goed bekend wat de richtlijnen zijn ten aanzien van het coronavirus en hoe men zich dient te gedragen. Iedere vereniging of organisatie heeft als het goed is een contactpersoon voor corona.

Om iedereen duidelijkheid te geven over wie verantwoordelijk is voor het juiste gedrag op de velden, berichten wij u het volgende:

Degene die de sportactiviteit organiseert is ervoor verantwoordelijk dat iedereen op het veld zich houdt aan de richtlijnen van kabinet en RIVM, ongeacht van wie het terrein is.

Als u te gast bent op een buitensportaccommodatie, dan bent u er dus zelf verantwoordelijk voor dat de deelnemers en iedereen die noodzakelijk aanwezig is, zich gedragen conform de richtlijnen. U zorgt er zelf voor dat er tijdens uw eigen activiteiten altijd iemand aanwezig is die er op toeziet dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen.

Dit bericht gaat ook naar onze handhavers en de politie, zodat dit ook voor hen duidelijk is.

Hierdoor is de v.v. Holthees-Smakt verantwoordelijk voor naleving van de richtlijnen, zoals aangegeven in het protocol. Moeten zij daarvoor een persoon aanwijzen, die als contactpersoon fungeert voor corona en dient er dus altijd iemand aanwezig te zijn, dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

Om hiervoor iemand te vinden, die deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen, zal zeer moeilijk worden. Zolang we niemand daarvoor hebben, kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om weer gezamenlijk te trainen, met in acht neming van het protocol.

Daarbij komt nog eens, dat we de velden hebben onderworpen aan groot onderhoud, beide velden zijn geklepeld en weer ingezaaid. Hierdoor is het niet mogelijk om op de velden te trainen en kan daarvoor alleen het veldje tussen de heg en hoofdveld gebruikt kunnen worden. Dit is een zeer beperkte ruimte, waardoor de 1,5 meter afstand tot elkaar er voor zorg, dat er een gering aantal spelers actief kunnen zijn. Daarbij komt nog dat men geen partij-vorm kan trainen, daar contact uit den boze is.

Nogmaals mijn verontschuldigingen over mijn euforische beslissing, om te trainen op sportpark “De Halt” weer toe te staan.

Misschien is het verstandig, om voor nu een dikke streep onder het seizoen 2019/2020 te zetten en ons te gaan richten op het nieuwe seizoen. De aanloop daarnaar toe kan ieder individueel inrichten, hetgeen ook landelijk is goedgekeurd. Houdt voor jullie zelf je conditie op peil.

We hopen met z’n allen op het weer vrijgeven van alle contactsporten, hopelijk laat dat niet al te lang meer op zich wachten.

Het is immers ieders verantwoordelijkheid om goed met de richtlijnen om te gaan en er voor te zorgen, dat er geen (onnodige) risico’s genomen worden andere mensen in (levens-) gevaar te brengen.

Hopelijk blijft iedereen gezond. Help elkaar, daar waar mogelijk.

Noud Cremers

Voorzitter

COVID19 Protocol

In het kader van COVID-19 maatregelen heeft v.v. Holthees-Smakt een protocol opgesteld welke nageleefd zal worden bij activiteiten van v.v. Holthees-Smakt, indien wij iemand hebben kunnen vinden, die de namens de club toezicht houdt op naleving van de richtlijnen.

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en zal de maatregelen beschrijven die zijn getroffen om aan de door het kabinet gestelde voorwaarden te voldoen, alsmede om de gezondheid van deelnemers te garanderen.

Korte samenvatting:

 • Niemand met gezondheidsklachten mag aanwezig zijn tijdens activiteiten
 • We schudden geen handen, geven geen high fives of boksen en zien toe op minimaal fysiek contact tijdens de activiteiten
 • Groepen groter dan 4 spelers bestaan alleen uit spelers t/m 12 jaar. Deze groepen bestaan uit maximaal 12 spelers.
 • De interactie tussen verschillende groepen wordt tot een minimum beperkt, waardoor tijdschema’s tussen groepen zullen verschillen.
 • Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op het sportpark tijdens de activiteit.
 • Lees het volledige protocol vanaf de volgende pagina.
 • Let op: Het is iedere afzonderlijke organisator toegestaan bepalingen toe te voegen dan wel te verscherpen.

Richtlijnen opgesteld door de club:

 • Trainers worden geïnstrueerd voor aanvang van de activiteiten omtrent de richtlijnen en dit protocol.
 • Spelers worden bij ontvangst geïnstrueerd omtrent richtlijnen en de belangrijkste elementen van dit protocol.
 • Op de locatie worden, bij meerdaagse activiteiten, flyers en posters gehangen met de belangrijkste richtlijnen van het RIVM.
 • Kinderen die gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen niet deelnemen aan activiteiten.
 • Trainers of andere stafleden meten elke dag hun temperatuur. Bij gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen niet aanwezig zijn tijdens activiteiten.
 • Spelers en trainers wassen hun handen met water en zeep (minimaal 20sec) of reinigen hun handen met handgel voor aanvang van de training en tijdens pauzes.
 • Handen schudden, high fives en zogenaamde boksen zijn niet toegestaan.
 • Fysiek contact tussen trainer en speler of spelers onderling (buiten duelvormen) moeten tot een minimum mogelijk beperkt worden.
 • Spuwen is verboden (ook voor keepers in handschoenen).
 • Er wordt tijdens de groepsactiviteiten (>4 spelers) alleen training gegeven aan kinderen tot en met 12 jaar.
 • Trainers dienen onderling 1,5 meter afstand te respecteren en te handhaven.
 • Iedere trainer krijgt maximaal één groep toegewezen die bestaat uit maximaal 12 spelers. De trainer is voor de gehele activiteit verantwoordelijk voor deze groep. De groepen blijven gedurende de activiteit in dezelfde samenstelling
 • Alle groepen trainen gescheiden op een zo’n groot mogelijke afstand van elkaar.
 • De groepen (van maximaal 12 spelers) krijgen aparte aankomsttijd om zo drukte bij de entree van het sportpark te voorkomen.
 • De spelers mogen op het sportpark nergens naartoe zonder (medeweten van) hun aangewezen trainer.
 • De poort van het sportpark zal, indien toegestaan en mogelijk, tijdens de activiteiten worden dichtgedaan ter voorkoming van ongewenste toeloop van derden.
 • Als de spelers aankomen staan deuren en poorten, daar waar van toepassing, open zodat de spelers deze niet hoeven aan te raken.
 • Ouders zijn tijdens groepsactiviteiten (>4 spelers) niet toegestaan op het sportpark (en dus ook niet in de kantine). De ouders zetten de kinderen buiten het sportpark af en kunnen vervolgens de kinderen buiten het sportpark weer komen ophalen.
 • Ouders worden verzocht om meteen na het afzetten/ophalen van de kinderen de parkeerplaats te verlaten en naar huis te gaan.
 • Indien kleding deel is van de activiteit, zal deze voortijdig of naderhand worden gedistribueerd.
 • De kleedlokalen zijn gesloten waardoor omkleden op het sportpark niet mogelijk is.
 • Een toiletruimte zal opengesteld worden. Deurklinken worden regelmatig gereinigd door de COVID-19 coördinator.
 • De kinderen moeten hun voetbalkleding/-schoeisel aan hebben zodra ze aankomen bij de activiteit.
 • Bidons mogen niet met elkaar gedeeld worden. De bidons, alsmede andere persoonlijke eigendommen, zullen op een aangewezen plek worden neergezet zodat deze op voldoende afstand van elkaar staan. Iedereen dient zijn/haar eigen naam op de bidon te zetten.
 • Er zal een EHBO doos aanwezig zijn. Indien een trainer eerste hulp moet verlenen dient de trainer handschoenen (en indien mogelijk mondkapje) aan te doen alvorens EHBO toe te passen.
 • Spelers en trainers dienen ten alle tijden bij hoesten en niezen dit te doen in de elleboogplooi. Als ze de neus snuiten moet dit in een papieren zakdoekje die daarna direct weg wordt gegooid (in de daarvoor bestemde containers).
 • De ballen dienen zo min mogelijk in de handen te worden genomen. Er zijn dus geen oefeningen waarbij de speler de bal in zijn handen pakt. Keepers mogen ballen in de handen pakken, mits zij op dat moment keepershandschoenen dragen.
 • Hesjes worden op een dag niet gewisseld van speler en worden dagelijks gewassen.
 • Het is alleen trainers toegestaan overig trainingsmateriaal (denk aan markeerschijven, loopladders, doeltjes, etc) aan te raken.
 • Alle stafleden zijn verantwoordelijk voor het naleven van regels en een veilig sportklimaat. Stafleden dienen elkaar meteen op de hoogte te brengen als regels en afspraken niet worden nageleefd.
 • De activiteit wordt meteen stilgelegd als blijkt dat deelnemers of ouders op grove wijze regels en maatregelen bewust en doelmatig negeren/overtreden. De persoon die doet zal één waarschuwing ontvangen voordat de deelnemer de toegang tot de activiteit wordt ontzegd.
 • Vanuit de organisatie wordt er een persoon aangewezen om als COVID-19 coördinator te fungeren gedurende de activiteit. De COVID-19 coördinator bewaakt het protocol tijdens de activiteit en zorgt ervoor dat de bepalingen ook worden nageleefd. De COVID-19 coördinator dient bekend gemaakt te worden bij de ouders en deelnemers.