Privacy-verklaring

Transparantie

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan secretariaat.vvhs@gmail.com.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of
u lid kan worden 
en het uitvoeren
van de lidmaatschaps-
overeenkomst.

- Voorletters
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Relatiecode KNVB
- Gegevens vorige
vereniging

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt,worden uw
gegevens zo snel
als mogelijk
verwijderd binnen
6 maanden.
- KNVB
- Voetbalmedia B.V.
- Sportlink Services B.V. 
- S.S.S.'18
- Bestuur
- Commissies                    
Financiële administratie - Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Bankgegevens
- Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de
looptijd
van de
overeenkomst
en daarna
alleen in de
financiële administratie
voor 7 jaar.
- Sportlink Services B.V.
- POS Kassasystemen
- Belastingdienst
- Bestuur
- Commissies
Personeels-administratie - Burger service nummer
- Kopie identiteitsbewijs

Wettelijke grondslag Gedurende de
looptijd
van de
overeenkomst
en daarna
alleen in de
personeels-
administratie
voor 7 jaar.
- Salarispoint B.V.
- Belastingdienst
- Bestuur
- Commissies
- Voorletters
- Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Gegevens arbeids-
of vrijwilligers-
overeenkomst
- Functie
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Bankgegevens
- Gegevens betreffende
relevante opleidingen
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de
looptijd
van de
overeenkomst
en daarna
alleen in de
personeels-
administratie
voor 7 jaar.
- KNVB
- Sportlink Services B.V.
- Salarispoint B.V.
- Belastingdienst
- Bestuur
- Commissies
Sponsor-administratie - Naam en
contactpersoon
- Telefoonnummer
contactpersoon
- Emailadres
contactpersoon
- Gegevens in
sponsor-
overeenkomst
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de
looptijd
van de
overeenkomst
en daarna
alleen in de
financiële
administratie
voor 7 jaar.
- Sponsit V.O.F.
- Belastingdienst
- Bestuur
- Commissies
Versturen digitale
berichten
- Voornaam
- Achternaam
- Emailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men
aangemeld is.
- Bestuur
- Commissies
Website - Naam,
telefoonnummer
en emailadres
contactpersonen
- Elftalfoto
- Naam speler in
wedstrijdverslag
- Naam speler en
aantal doelpunten
in klassement
'topscorers'
- Naam, foto,
geboortedatum en
interview 'speler
van de week'
- Foto's activiteiten
Toestemming Contactgegevens 
zolang als men
contactpersoon is
namens de vereniging.
Overige informatie
zolang relevant en
maximaal 1 verenigingsjaar.
- Bezoekers 
website

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijk: bestuur
E-mail: secretariaat.vvhs@gmail.com


Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.