Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen (zie ook statuten art. 1 en 21)

1. De vereniging genaamd Voetbalvereniging Holthees-Smakt, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op zesentwintig juli negentienhonderd zesendertig en is gevestigd te Holthees.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2015 en vastgesteld bij notariële akte op 11 juni 2015.
3. Daar waar wordt gesproken over een “speler” of “hij” of “zijn” vermeld wordt ook “speelster” of “zij” of “haar” bedoeld.

Artikel 2. Leden (zie ook statuten art. 4)

1. De vereniging bestaat uit:
- senioren
- veteranen
- junioren: jeugd onder 15 tot en met jeugd onder 19 (JO15 tot en met JO19)
- pupillen: jeugd onder 8 tot en met jeugd onder 13 (JO8 tot en met JO13)
- mini-pupillen: jeugd onder 7 (JO7)
- steunende leden met KNVB-lidmaatschap
- leden met KNVB-lidmaatschap vanwege vrijwilligerstaken
- reserveleden
- leden van verdienste
- ereleden
2. Senioren zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3. Veteranen zijn leden die op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van vijfendertig jaar hebben bereikt. 
4. Junioren zijn die leden die op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
5. Pupillen zijn die leden die op 31 december voorafgaand aan het desbetreffend verenigingsjaar de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
6. Mini-pupillen zijn die op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van zeven jaar nog niet hebben bereikt
7. In overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst met S.S.S.’18 worden mini-pupillen, pupillen en junioren ingedeeld in de jeugdteams van S.S.S.’18. Deze leden mogen de overstap maken naar een seniorenteam op het moment dat de opleiding is afgerond. Bij uitzonderingen beslist het bestuur.
8. Steunende leden met KNVB-lidmaatschap zijn begunstigers conform artikel 3 die tevens lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
9. Leden met KNVB-lidmaatschap vanwege vrijwilligerstaken zijn vrijwilligers die lid moeten zijn van de KNVB vanwege bepaalde specifieke vrijwilligerstaken, zoals bijvoorbeeld trainers, leiders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en bestuursleden.
10. Reserveleden zijn leden die in geval van nood opgeroepen kunnen worden om in een willekeurig senioren- of veteranenteam uit te helpen. Reserveleden mogen maximaal zes wedstrijden op jaarbasis spelen en één keer trainen voorafgaande aan de wedstrijd. Bij meer wedstrijden wordt het lidmaatschap pro rato omgezet naar de categorie senioren of veteranen.
11. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich als speler, leider en/of trainer bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het bestuur besluit over de benoeming van leden van verdienste.
12. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Het bestuur besluit over de benoeming van ereleden.


Artikel 3. Begunstigers

Begunstigers (ook genoemd 'steunende leden')
- hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de competitie van de elftallen van V.V. Holthees-Smakt.
- hebben toegang tot de jaarvergadering, maar hebben daarin geen stemrecht.
- worden door het verkrijgen van het begunstigerlidmaatschap niet tevens lid van de KNVB.


Artikel 4. Het lidmaatschap (zie ook statuten art. 4 en 5)

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid het laatste jaar heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan eisen, dat de in het formulier verstrekte gegevens vergezeld gaan van een legitimatiebewijs.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd dan wel bij overlijden zal de afmelding bij de KNVB door het bestuur plaatsvinden.
3. Indien een lid de beschikking krijgt over een sporttas, een trainingspak of andere benodigdheden van de vereniging, blijven deze eigendom van de vereniging. Een lid dient hier correct mee om te gaan.
4. Het bestuur spreekt de intentie uit om
- een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
- bij aanmelding van een nieuw lid een door een andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen;
- bij overschrijving van een lid de nieuwe vereniging op de hoogte te stellen van een eventueel door haar opgelegde sanctie.
5. Als een lid het lidmaatschap dient te beëindigen, dient het lid dit voor 1 juli bij het bestuur kenbaar te maken. Bij einde van het lidmaatschap dient het lid – indien van toepassing- de door de vereniging ter beschikking gestelde sporttas, trainingspak en andere benodigdheden in te leveren. Indien dit niet gebeurd, wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen de volledige contributie in rekening gebracht.


Artikel 5. Aanneming van leden (zie ook statuten art. 4 en 5)

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de volgende beroepsprocedure: indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd (wordt reeds in art. 4 lid 3 van de statuten vermeld).


Artikel 6. Rechten van leden (zie ook statuten art. 6)

Buiten de rechten, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.


Artikel 7. Verplichtingen van leden (zie ook statuten art. 6 en 17)

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen verplichtingen:
1. Zij hebben de verplichting het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
2. Zij hebben de verplichting tot tijdige betaling van de contributie en dienen daarbij de bepalingen uit artikel 17 van de statuten en artikel 15 van het huishoudelijk reglement in acht te nemen.
3. Zij hebben de verplichting tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB.


Artikel 8. Straffen (zie ook statuten art. 7)

1. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
2. Het bestuur is bevoegd om naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Het bestuur is daartoe slechts bevoegd, nadat zij het betreffende lid in de gelegenheid heeft gesteld mondeling en/of schriftelijk zijn of haar visie op de gebeurtenis te geven.
3. Het bestuur is bevoegd om straffen op te leggen aan leden, begunstigers en sponsoren, die zich misdragen hebben tegenover overige leden, overige begunstigers, overige sponsoren, scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van
handtastelijkheden).
4. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen de straffen variëren van een berisping, schorsing voor beperkte duur, ontzegging van toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties tot royement.
5. Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen jegens een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is geworden, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening worden gehouden. Het bestuur beoordeelt een situatie op en/of rond het veld immers niet los van de
KNVB-reglementen en rapportages.


Artikel 9. Beroepsmogelijkheid

1. Ingeval het bestuur besluit een straf op te leggen, doet zij hiervan schriftelijk mededeling aan het betreffende lid. In de brief worden de opgelegde straf, de overtreding alsmede de beroepstermijn vermeld.
2. Mondelinge mededeling bij spoedeisende gevallen: bij een beslissing van het bestuur, waarin zij voor een lid het royement heeft uitgesproken, heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid. Dit beroep dient binnen zes weken na het opleggen van de straf, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels persoonlijke overhandiging aan de secretaris van de vereniging dan wel door middel van een aan hem/haar geadresseerd aangetekend schrijven.
3. Bij een beslissing van het bestuur of een door het bestuur daartoe bevoegd orgaan van de vereniging, waarin een lid een straf is opgelegd anders dan royement, heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de commissie van beroep van de vereniging. Dit beroep dient binnen 1 maand na het opleggen van de straf schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de commissie van beroep via de secretaris van het hoofdbestuur.
4. Vanaf het moment dat het lid kennis heeft kunnen nemen van de aan hem/haar opgelegde straf, treedt voor hem/haar de straf in werking.


Artikel 10. Officiële clubkleuren

De officiële clubkleuren zijn blauw en wit. Binnen de vereniging is sprake van één uniform clubtenue voor alle elftallen. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. shirt: blauw.
b. broek: wit.
c. kousen: blauw.


Artikel 11. Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen.
2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. Taken van de voorzitter:
- geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
- is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
4. Taken van de secretaris:
- voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
- heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
- zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
- zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
- houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
5. Taken van de penningmeester:
- beheert de gelden van de vereniging;
- zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde
uitgaven;
- houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
- voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van    hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen      stukken te bewaren;
- brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestanden en legt daarbij over de balansen, de staat van baten en lasten met toelichting over    het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
6. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
- de algemene leiding over de gang van zaken;
- de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten waaronder de uitvoering van het beleidsplan;
- het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen (bijvoorbeeld Huishoudelijk Reglement en KNVB reglement);
- benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de
7. Het bestuur vergadert tenminste in de regel eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de  voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur zulks wensen.
8. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.
9. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.


Artikel 12. Bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden,met vermelding van de daar aan verbonden procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.


Artikel 13. Kascommissie (zie ook statuten art 16)

1. Conform de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid (statuten 16.3b).
3. De kascommissie is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.


Artikel 14. Overige commissies

1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies instellen en de benoeming en ontslag van de leden ervan alsmede het taakgebied van die commissies regelen. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor een jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
2. Bij het besluit tot instelling van een commissie wordende samenstelling, taak, bevoegdheid in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
3. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde (de algemene vergadering c.q. het bestuur), tenzij in de instructie anders is bepaald.
4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
5. Een commissie is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering c.q. het bestuur.
6. Er zijn in principe de volgende vaste commissies:
- jeugdcommissie
- technische commissie
- activiteitencommissie
- kantinecommissie
- Public Relations- en sponsorcommissie
- onderhoudscommissie
- financiële commissie


Artikel 15. Contributie (zie ook statuten art. 17)

1. Alle leden zijn verplicht contributie te betalen, bij bijzondere omstandigheden beslist het bestuur.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, vindt geen restitutie van contributie plaats.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Uitgangspunt bij de vaststelling van de contributie is het bedrag dat voor een seniorlid wordt vastgesteld. De hoogte van de contributies worden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het einde van het seizoen. De contributie bestaat uit twee delen: verenigingskosten en afdracht aan derden (KNVB). De contributie voor senioren en veteranen is inclusief € 25 wasgeld. Indien de kleding het hele seizoen door het team gewassen wordt, kan bij het bestuur een verzoek worden ingedien om de bespaarde waskosten te laten besteden aan een teamactiviteit.
5. De contributies voor mini-pupillen, pupillen en junioren worden gelijkgesteld met de contributies van S.S.S.’18, zolang de samenwerkingsovereenkomst met S.S.S.’18 van kracht is en voor zover de contributies zich naar redelijkheid verhouden tot de contributie voor een seniorlid.
6. Voor begunstigers worden afzonderlijke contributies vastgesteld.
7. De vereniging int jaarlijks begin juli de contributie, automatisch van de bankrekening van de leden. De leden tekenen hiertoe een machtiging. De leden die de vereniging niet hebben gemachtigd de contributie automatisch te innen ontvangen jaarlijks in de maand juli een factuur. Uiterlijk eind augustus moet de contributie zijn voldaan.


Artikel 16. Kostenvergoedingen (zie ook statuten art. 19)

Het bestuur is bevoegd om aan leden, die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte onkosten kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de Belastingdienst vast te stellen normen en voorwaarden. Indien de vereniging onkostenvergoedingen aan leden verstrekken, dient -bij voorkeur- vooraf overleg plaats te vinden met de Belastingdienst, teneinde heffingen te voorkomen.


Artikel 17. Accommodatie van de vereniging

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de persoonlijke eigendommen van leden en derden op de accommodatie aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.Vandeopeningstijden wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur kan de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal(o.a.beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a.slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheden).
4. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt uit- gesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.


Artikel 18. Wedstrijden

1. Als een speler niet komt trainen of niet kan meedoen bij een wedstrijd dient hij zich af te melden bij de leiders of de trainer. Bij verhindering of niet op tijd aanwezig zijn voor een wedstrijd, doet de speler hiervan melding bij de desbetreffende leider / trainer. Als een speler zich niet afmeldt voor een wedstrijd wordt er vanuit gegaan de speler aanwezig zal zijn, indien de speler niet aanwezig is tijdens de wedstrijd zal hij de eerst volgende wedstrijd die hij aanwezig is niet in de basis beginnen maar op de bank.
2. Tijdens de wedstrijden en trainingen is de elftalbegeleiding verantwoordelijk voor (evt. door delegatie):
Voor de wedstrijd:
- het opmaken van de velden (vlaggen neerzetten en doelnetten neerlaten).
- ontvangen van de tegenstander en scheidsrechter.
- het invullen van het digitale wedstrijdformulier.
Tijdens de wedstrijd:
- scheidsrechter begeleiden van en naar de kleedlokalen.
- zorgen dat de spelers zich gedragen.
Na de wedstrijd:
- vlaggen van het veld halen en de doelnetten omhoog doen (tenzij er nog een wedstrijd wordt gespeeld op het veld).
- invullen van het digitale wedstrijdformulier.
- poetsen van de gebruikte kleedlokalen (eigen team, tegenstander en scheidsrechter).
- gebruikte spelmaterialen terug brengen naar het ballenhok.
- brengen van de wedstrijdkleding naar de wasdames.
- invullen van strafformulieren (indien van toepassing).
Na trainingen:
- netten van de gebruikte doelen omhoog hangen.
- alle gebruikte materialen weer terug brengen naar het ballenhok.
3. Indien men tijdens een wedstrijd een boeking krijgt dient men te betalen bij de penningmeester. Indien dit niet gebeurt volgt er voor spelers een schorsing totdat er betaald is of dat er afspraken over betaling zijn gemaakt. 
4. Bij afgelastingen van zowel thuis- als uitwedstrijden wordt de leider van de betrokken elftal op de hoogte gebracht en deze zorgt ervoor dat alle spelers op de hoogte worden gebracht.
5. Het vervoer van en naar de uitwedstrijden dient elk elftal zelf te regelen.
6. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de trainer, de leider en de aanvoerder.
7. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personengeorganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
8. Behaalde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.


Artikel 19. Gedragsregels

1. De vereniging heeft ten allen tijden het recht om een speler te schorsen vanwege wangedrag tijdens wedstrijden of trainingen en onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent scheidsrechters, tegenstanders en supporters. In alle andere gevallen waarbij gedacht wordt aan een schorsing gebeurt dit in overleg met de leiding van het elftal en het bestuur (bij jeugdspelers ook in overleg met ouders)
2. Tijdens wedstrijden is het dragen van sieraden verboden. Dit is belang voor de veiligheid van de spelers en de tegenstander. Deze regel is door de KNVB opgesteld en dient te worden nageleefd.
3. Tijdens de wedstrijd behoort het wedstrijdtenue in orde te zijn volgens de voorschriften van de KNVB. Iedere voetballer dient zijn shirt in zijn broek te dragen en scheenbeschermers te dragen. Extra kledingen stukken zoals sokophouders en slidingbroeken dienen in dezelfde kleur als het tenue te zijn.
4. Het is in de kleedkamers verboden om te roken (ook geen sigaretten aansteken en dan naar buiten lopen).
5. Voetbalschoenen dienen aan de daarvoor bestemde borstels schoon gemaakt te worden en niet worden uitgeklopt tegen de buiten muren.
6. Indien een speler vernielingen aanricht zullen de kosten voor herstel op die speler worden verhaald.
7. De door de vereniging verstrekte kleding (voetbaltenues, trainingspakken en leidersjassen) mogen alleen worden gedragen tijdens wedstrijden en trainingen en dienen altijd met zorg te worden behandeld.
8. Met voetbalschoenen mag er niet in de kantine gekomen worden.
9. Parkeren van alle voertuigen dient op de daarvoor bestemde plek te gebeuren.


Artikel 20. Aansprakelijkheid van de leden (zie ook art. 7 statuten)

1. Ieder van de leden kan door het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
2. Bij aansprakelijkheid zal de schade naar redelijkheid en billijkheid op het lid worden verhaald.
3. De kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen op de leden worden verhaald.


Artikel 21. Representatie

Bij gebeurtenissen rond lief en leed van de leden en overige geledingen binnen en buiten de vereniging worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig in kennis is gesteld, blijken van belangstelling getoond.


Artikel 22. Het cluborgaan

Informatie van de vereniging wordt gepubliceerd op de website van V.V. Holthees-Smakt (www.vvholtheessmakt.nl) en/of via het dorpsblad. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Aankondigingen voor de ledenvergaderingen zullen op de website gepubliceerd worden. Oproepen met de agenda voor de ledenvergaderingen worden op de website gepubliceerd, aangevuld met de mogelijkheid tot het opvragen van de vergaderstukken na het publiceren van de agenda. Daarnaast worden uitnodigingen van ledenvergaderingen verspreid via email of post.


Artikel 23. Sponsoring

Het bestuur hanteert een sponsorplan,waarin het behoud van sponsoren en sponsorgelden centraal staat.Hierin zijn tevens richtlijnen opgenomen voor het aangaan van nieuwe sponsorcontracten.


Artikel 24. Kantine

1. De vereniging heeft een kantine in eigen beheer.
2. De vereniging beschikt over een drank- en horecavergunning. De kantine wordt in de wet beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
3. De vereniging beschikt over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet.
4. Het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
5. In het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
6. De hoogte van de consumpties worden vastgesteld door het bestuur;
7. In de kantine kunnen consumpties niet worden op geschreven, consumpties moeten contant worden betaald, met een clubmunt of met een strippenkaart. Op trainingsavonden en op wedstrijddagen kunnen strippenkaarten worden gekocht.
8. Tijdens wedstrijden mag buiten de kantine geen drank in glazen bekers worden genuttigd.
9. Tijdens wedstrijden mag er langs de lijn geen alcoholisch drank worden genuttigd.


Artikel 25. Financiële zaken

De financiële zaken worden behartigd door de penningmeester of door de financiële commissie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De taken en verantwoordelijkheden van de financiële commissie zijn vastgelegd in het Treasury-statuut, dat door het bestuur wordt vastgesteld.


Artikel 26. Verwerking van persoonsgegevens

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in een privacy-verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. De privacy-verklaring is gepubliceerd op de website van V.V. Holthees-Smakt (www.vvholtheessmakt.nl).

 
Artikel 27. Wijziging van het huishoudelijk reglement (zie ook statuten art. 21)

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft instemming van de algemene vergadering.


Artikel 28. Slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen nadat de tekst van het reglement in het cluborgaan is gepubliceerd.


Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato 26 mei 2023.


Namens het bestuur van de vereniging